Ostatnia modyfikacja podstrony: 28.01.2013 17:51

Wykłady

Elementy Akustyki i Optyki

Zagadnienie Plik

1. Wprowadzenie. Dynamika drgań I 

Organizacja zajęć, prezentacja planu wykładu. Zależności kinematyczne ruchu drgającego, układ drgający, drgania niegasnące i swobodne.

wyklad01

2. Dynamika drgań II

Drgania wymuszone, rezonans drgań mechanicznych, energia drgań mechanicznych.


wyklad02

3. Fala akustyczna

Ciśnienie akustyczne, parametry ośrodka propagacji fali (prędkość fazowa, impedancja falowa), natężenie i moc fali akustycznej, klasyfikacja fal akustycznych.


wyklad03

4. Zjawiska falowe

Interferencja i dyfrakcja fal akustycznych, fala stojąca, dudnienia, przejście fali akustycznej pomiędzy dwoma ośrodkami, efekt Dopplera.

wyklad04

5. Pole i źródła akustyczne

Zjawisko echa i pogłosu, pole akustyczne źródła wszechkierunkowego, źródło wszechkierunkowe w przestrzeni otwartej i zamkniętej.

wyklad05

 

6. Głośniki

Podstawy fizyczne działania głośnika, zależności pomiędzy wielkosciami elektro-mechano-akustycznymi głośnika, transport energii podczas pracy głośnika

wyklad06

7. Elementy psychoakustyki

Budowa ucha, wielkości subiektywne opisujące dźwięk, zjawiska psychoakustyczne.

wyklad07

8. Fala świetlna

Wektor elektryczny i magnetyczny fali elektromagnetycznej, równania Maxwella, parametry ośrodka propagacji fali (prędkość fazowa, współczynnik załamania światła), natężenie i moc fali świetlnej.

wyklad08

9. Zjawiska optyki falowej I

Odbicie i załamanie światła na granicy dwóch ośrodków przy padaniu prostopadłym i pod różnymi kątami, dyspersja światła.

wyklad09

10. Zjawiska optyki falowej II

Równania Fresnela, kąt Brewstera, polaryzacja światła, prawo Malusa.

wyklad10

11. Zjawiska optyki falowej III

Doświadczenie Younga, dyfrakcja na pojedynczej szczelinie dyfrakcja i interferencja światła na dwóch szczelinach, siatka dyfrakcyjna.

wyklad11

12. Promieniowanie źródeł światła

Strumień świetlny, skuteczność świetlna, światłość, oświetlenie, luminancja, zależności pomiędzy wielkościami fotometrycznymi.

wyklad12

13. Optyka kwantowa I

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, równanie Einsteina, fotokomórka próżniowa i jej charakterystyki prądowo-napięciowe.

wyklad13

14. Optyka kwantowa II

Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne, elementy fotoelektryczne, matryce światłoczułe, lasery.

wyklad14

15. Powtórzenie materiału

Skrótowe powtórzenie poszczególnych zagadnień przedstawionych na wykładzie.